SrpskiСрпскиMagyar
04.03.2021. Četvrtak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

26.02.2021.

 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj: V 820-3/2021

Dana: 26.02.2021.god.

Mali Iđoš

 

 

 

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) a u vezi sa Uredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/20), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 3. vanrednoj sednici od 26.02.2021. godine, donosi

 

N A R E D B U

 

I

 

U periodu počev od 27. februara 2021. godine zaključno sa 28. februarom 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi do 14.00 časova.

 

Ograničenje iz stava 1. ove naredbe ne odnosi se na radno vreme:

 

1) apoteka (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ove naredbe;

2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda (namenjenih za ljude ili životinje), uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa;

3) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ove naredbe;

4) pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 časa,;

5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa,;

 

6) fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ove naredbe;

 

U toku radnog vremena iz stava 1. ove naredbe u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo).

 U periodu utvrđenom u stavu 1. ove naredbe tokom radnog vremena u zatvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a čija je površina preko 300 m², maksimalan broj posetilaca ograničava se na jednog posetioca na 9 m².

 

 

Nadzor nad primenama mera ove naredbe vršiće nadležni  inspekcijski organi.

 

 

II.

 

            Ova Naredba stupa na snagu odmah.

 

 

                                                                        III.

 

 

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Komandant Štaba

                                                                                     za vanredne situacije

                                                                                     opštine Mali Iđoš

                                                                                Marko Lazić, s.r.

 01.02.2021.

U našoj opštini jedan od najvećih problema je stanje reke Krivaje. Pošto stav 3. tačka 8. Koalicionog sporazuma o formiranju Vlade Srbije predviđa i saniranje zagađenog dela reke Krivaje, možemo se nadati da će do toga i doći.

Opština je sakupila svu dosad predatu dokumentaciju: prijava, pisma, molbi i bezbroj peticija, koja su proteklih godina primili nadležni državni organi. Svu ovu dokumentaciju, kao jedan predmet, dostavljamo ministarstvu, gde će se državni sekretar Robert Jakša boriti za ostvarivanje navedenih u koalicionom sporazumu vezanih za reku Krivaju.

 
 


01.02.2021.

 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj: V 820-2/2021

Dana: 01.02.2021.god.

Mali Iđoš

 

 

 

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) a u vezi sa Uredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/20), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 2. vanrednoj sednici od 01.02.2021. godine, donosi

 

N A R E D B U

 

I

 

  1. Dozvoljava se korišćenje objekata koji su namenjeni za sport i rekreaciju (sportske hale) u vremenu od 05.00 do 22.00 časova, svakog radnog dana i vikendom.
  2. Obavezuju se korisnici objekata navedenih u tački 1. ove Naredbe da se nakon svakog korišćenja objekta izvrši neophodna dezinfekcija i da se njihovo korišćenje obezbedi uz poštovanje mera predviđenih Uredbama o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19.

 

II.

 

            Ova Naredba stupa na snagu odmah.

 

 

                                                                        III.

 

 

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Komandant Štaba

                                                                                     za vanredne situacije

                                                                                     opštine Mali Iđoš

                                                                                Marko Lazić

 17.01.2021.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj:

Dana: 17.01.2021.g.

M a l i   I đ o š

 

 

Na osnovu člana  43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Skužbeni glasnik Republike Srbije “, broj 87/2018) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na prvoj vanrednoj sednici u 2021. godini, održanoj dana 17.01.2021. godine, na osnovu predloga Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš, a u skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Štab za vanredne situacije donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

 

            U skladu sa preduzimanjem svih mera u borbi protiv pandemije izazvane virusom COVID-19  i sa ciljem efikasnijeg sprovođenja imunizacije stanovništva određuje se sledeći punkt za masovnu imunizaciju za područje opštine Mali Iđoš:

 

  1. Punkt Dom zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš, Zanatlijska 1.

 

Svi zainteresovani građani mogu da se jave svojim izabranim lekarima u cilju ostvarivanja prava na imunizaciju.

 

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“, i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

                                                                                 Komandant  Štaba

                                                                                    za vanredne situacije

                                                                                        opštine Mali Iđoš

                                                                                    Marko Lazić, s.r. Arhiva >>>