SrpskiСрпскиMagyar
2020.10.21. Szerda

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2020.10.19.

Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,7/2019) alapján, a Községi tanács 2020. október 19-én megtartott ülésén meghozta a

  

H A T Á R O Z A T O T

  

2020. október 18-án közlekedési balesetben életét vesztő két községbeli fiatal iránti tisztelete jeléül a Községi tanács 2020. október 20-át, a temetés napját Gyásznappá nyilvánítja Kishegyes község területén.

 Kishegyes község Községi tanácsa2020.10.15.

Kišhegyes község elnöke minden nap 7:00 és 20:00 között fogadja az ügyfeleket.

Kontakt tel:2020.09.03.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-1-11/2020

Kelt: 2020. szeptember 3-án

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő irányításról szóló törvény 43. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 87/18 sz.), de a COVID-19 fertőző betegség járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel kapcsolatban (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara a 2020. szeptember 3-án tartott 11. rendkívüli ülésén meghozza a következő

 

                                                                PARANCSOT

I.

1.      Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása

esetén legfeljebb 500 látogató tartózkodhat bent egyidejűleg, mégpedig úgy, hogy minden második ülőhely szabad legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.

2.      Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt,

legfeljebb 500 látogató tartózkodhat ott egyidejűleg, úgy, hogy a látogatók között legalább másfél méter távolság kell hogy legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.

      3. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik étel és ital árusítását magába foglaló kiskereskedelmi tevékenységet vagy vendéglátóipari szolgáltatást folytatnak, végezhetik azt, vagyis kiszolgálhatják a vendégeket zárt térben és szabadtéri kerthelyiségekben is – a jelen paranccsal előírt és a munkáltató okiratában megszabott megelőző intézkedések alkalmazásával, a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

4. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak kötelezően védőfelszerelést, vagyis maszkot kell viselniük a szabadtéren nyújtott szolgáltatás alatt, továbbá a zárt helyiségben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a vendégek között kevesebb mint két méter a távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből, műanyagból vagy hasonló anyagból készült akadályokat kell használni, a helyiségeket és a padlózatot kötelezően fertőtleníteni kell, és a vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell viselniük a zárt térben nyújtott szolgáltatás idején), és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt okirat szerves részeként.

5. A vendéglátóipari létesítmények nyitvatartási idejét oly módon kell korlátozni, hogy a kerthelyiséggel nem rendelkező létesítmények és éjszakai klubok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak, míg a kerthelyiséggel rendelkező üzletek az üzlet zárt részében 23.00 órától, szabadtéri részében (a kerthelyiségben) pedig 01.00 órától 06.00 óráig nem nyújthatnak vendéglátóipari szolgáltatást.

6. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik olyan kereskedelmi központokban vagy hasonló objektumokban értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, és melyekben a szolgáltatást olyan kisebb üzletekben nyújtják, melyekbe nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, továbbá a zárt helyiségben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a vendégek között kevesebb mint két méter a távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből, műanyagból vagy hasonló anyagból készült akadályokat kell használni, biztosítani a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után,, és a dolgozóknak és a vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell viselniük), és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, ami a kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.

7. Az üzletek, kereskedelmi központok és egyéb kiskereskedelmi létesítmények nyitvatartási idejét korlátozni kell oly módon, hogy azok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak.

8. A különleges és klasszikus szerencsejátékokat rendező jogalanyok folytathatják tevékenységüket azzal, hogy kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést, vagyis maszkot kell viselniük) és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, ami a kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.

9. A jelen parancs intézkedései alkalmazásának felügyeletét a községi kommunális felügyelőség végzi.

 

                                                                       II.

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

                                                                       III.

        A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

 

foglalkozó törzskarának parancsnoka

 • SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
  KISHEGYES KÖZSÉG
  KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
  HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
  Szám: V 820-1-11/2020
  Kelt: 2020. szeptember 3-án
  Kishegyes
  Akatasztrófakockázatcsökkentésérőlésarendkívülihelyzetekbentörténőirányításról
  szólótörvény43.szakasza(SZKHivatalosKözlönye,87/18sz.),deaCOVID-19fertőző
  betegségjárvánnyávalónyilvánításárólszólórendelettelkapcsolatban(SZKHivatalos
  Közlönye,37/20sz.)alapján,Kishegyesközségrendkívülihelyzetekkelfoglalkozótörzskaraa
  2020. szeptember 3-án tartott 11. rendkívüli ülésén meghozzaa következő
  PARANCSOT
  I.
  1.Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása
  eseténlegfeljebb500látogatótartózkodhatbentegyidejűleg,mégpedigúgy,hogyminden
  másodikülőhelyszabadlegyen,valamintkötelezőavédőmaszkviseletemindalátogatók,mind
  az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.
  2.Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt,
  legfeljebb500látogatótartózkodhatottegyidejűleg,úgy,hogyalátogatókközöttlegalább
  másfélmétertávolságkellhogylegyen,valamintkötelezőavédőmaszkviseleteminda
  látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevőalkalmazottak számára.
  3.Azokajogiszemélyekésvállalkozók(munkáltatók),akikételésitalárusításátmagába
  foglalókiskereskedelmitevékenységetvagyvendéglátóipariszolgáltatástfolytatnak,végezhetik
  azt,vagyiskiszolgálhatjákavendégeketzárttérbenésszabadtérikerthelyiségekbenis–ajelen
  paranccsalelőírtésamunkáltatóokiratábanmegszabottmegelőzőintézkedésekalkalmazásával,
  atörvénynekésamunkahelyibiztonságraésegészségvédelemrevonatkozóelőírásoknak
  megfelelően.
  4.Ajelenszakasz1.bekezdésébenemlítettjogiszemélyekésvállalkozókkötelesekadolgozók
  ésaszolgáltatásokatigénybevevőktekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokat
  igénybevevőkbiztonságáraésegészségérekihatóvalamennyimegelőzőintézkedést,de
  különösenaCOVID-19fertőzésterjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(a
  munkafolyamatolymódontörténőmegszervezése,amibiztosítjaatávolságtartást,vagyisakét
  személyközöttilegalábbkétméterestávolságot,abútorok,gépek,szerszámokésberendezések
  kötelezőfertőtlenítésétmindenegyesvendégneknyújtottszolgáltatásután,adolgozóknak
 • kötelezőenvédőfelszerelést,vagyismaszkotkellviselniükaszabadtérennyújtottszolgáltatás
  alatt,továbbáazárthelyiségbencsakkorlátozottszámúszemélytartózkodhat,hapediga
  vendégekközöttkevesebbmintkétméteratávolság,akkoraszolgáltatásnyújtásáhozüvegből,
  műanyagbólvagyhasonlóanyagbólkészültakadályokatkellhasználni,ahelyiségeketésa
  padlózatotkötelezőenfertőtlenítenikell,ésavendégeknekisvédőfelszerelést–maszkotkell
  viselniükazárttérbennyújtottszolgáltatásidején),éserrőlkülöntervetkellkészíteniükaz
  intézkedések alkalmazására, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt okirat szerves részeként.
  5.Avendéglátóiparilétesítményeknyitvatartásiidejétolymódonkellkorlátozni,hogya
  kerthelyiséggelnemrendelkezőlétesítményekéséjszakaiklubok23.00órától06.00óráigzárva
  tartanak,mígakerthelyiséggelrendelkezőüzletekazüzletzártrészében23.00órától,szabadtéri
  részében(akerthelyiségben)pedig01.00órától06.00óráignemnyújthatnakvendéglátóipari
  szolgáltatást.
  6.Azokajogiszemélyekésvállalkozók(munkáltatók),akikolyankereskedelmiközpontokban
  vagyhasonlóobjektumokbanértékesítenekárutvagynyújtanakszolgáltatást,amelyekben
  kiskereskedelmitevékenységetfolytatnak,ésmelyekbenaszolgáltatástolyankisebbüzletekben
  nyújtják,melyekbenagyobbzárttérbőllehetbejutni,kötelesekadolgozókésaszolgáltatásokat
  igénybevevőktekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevők
  biztonságára és egészségérekiható valamennyi megelőző intézkedést,de különösen a COVID-19
  fertőzésterjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(amunkafolyamatolymódontörténő
  megszervezése, ami biztosítjaa távolságtartást, vagyis akét személy közötti legalábbkét méteres
  távolságot,továbbáazárthelyiségbencsakkorlátozottszámúszemélytartózkodhat,hapediga
  vendégekközöttkevesebbmintkétméteratávolság,akkoraszolgáltatásnyújtásáhozüvegből,
  műanyagbólvagyhasonlóanyagbólkészültakadályokatkellhasználni,biztosítaniabútorok,
  gépek,szerszámokésberendezésekkötelezőfertőtlenítésétmindenegyesvendégneknyújtott
  szolgáltatásután,,ésadolgozóknakésavendégeknekisvédőfelszerelést–maszkotkell
  viselniük),éserrőlkülöntervetkellkészíteniükazintézkedésekalkalmazására,amia
  kockázatkezelésiokiratrészétképezi,amitatörvénynekésamunkahelyibiztonságraés
  egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.
  7.Azüzletek,kereskedelmiközpontokésegyébkiskereskedelmilétesítményeknyitvatartási
  idejét korlátozni kell oly módon, hogy azok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak.
  8.Akülönlegesésklasszikusszerencsejátékokatrendezőjogalanyokfolytathatják
  tevékenységüketazzal,hogykötelesekadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevők
  tekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevőkbiztonságáraés
  egészségérekihatóvalamennyimegelőzőintézkedést,dekülönösenaCOVID-19fertőzés
  terjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(amunkafolyamatolymódontörténő
  megszervezése, ami biztosítjaa távolságtartást, vagyis akét személy közötti legalábbkét méteres
  távolságot,abútorok,gépek,szerszámokésberendezésekkötelezőfertőtlenítésétmindenegyes
  vendégneknyújtottszolgáltatásután,adolgozóknakésavendégeknekiskötelezően
  védőfelszerelést,vagyismaszkotkellviselniük)éserrőlkülöntervetkellkészíteniükaz
  intézkedésekalkalmazására,amiakockázatkezelésiokiratrészétképezi,amitatörvénynekésa
 • munkahelyibiztonságraés egészségvédelemrevonatkozóelőírásoknakmegfelelőenkell
  meghozni.
2020.08.28.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: 840-1-6/2020

Дана: 28.08.2020.год.

М а л и   И ђ о ш

              На основу члана 43. Закоиа о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број 37/20):  Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 6. редовној седници од 28.08. 2020.године доноси

Н А Р Е Д Б У

I.

 1. 1.      Приликом одржавања јавпих културно-уметничких догађаја у затвореиом простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отворсном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

 1. 2.      Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, организују радно време на период од 06:00 до 24:00 часа уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.
 2. 3.      Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети и др.) иврше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 24.00 часа, уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

             4.Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи.

 

II.

Ова Наредба ступа на снагу одмах.

 

III

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава јавног информисања.

 

  

                                                                       Командант Штаба за ванредне ситуације

                                                                                   општине Мали Иђош

                                                                                         Марко ЛазићArchívum >>>